STUNT KITE

STUNT KITE X2 - 2M

STUNT KITE X2 - 2M

850.000₫

STUNT KITE - SWIFT 1.8M

STUNT KITE - SWIFT 1.8M

600.000₫

650.000₫

STUNT KITE - SWORD 2.4M

STUNT KITE - SWORD 2.4M

1.050.000₫

1.100.000₫

STUNT KITE - NINJA

STUNT KITE - NINJA

600.000₫

650.000₫

STUNT KITE - REPSOL 2.4M

STUNT KITE - REPSOL 2.4M

1.200.000₫

1.400.000₫

STUNT KITE CORO 2m2

STUNT KITE CORO 2m2

1.000.000₫

STUNT KITE GUN 1.8m

STUNT KITE GUN 1.8m

700.000₫

STUNT PRIMAS 1m6

STUNT PRIMAS 1m6

380.000₫

400.000₫

STUNT FOCUS 2m1

STUNT FOCUS 2m1

400.000₫

STUNT FIRE FOX 3m3

STUNT FIRE FOX 3m3

2.700.000₫

STUNT IMPERIAL 3m3

STUNT IMPERIAL 3m3

2.700.000₫

STUNT KITE - RAINBOW 1.8M

STUNT KITE - RAINBOW 1.8M

600.000₫

Code: ST-132 Kích thước: 180 * 72 cm Chất liệu: Nylon Ripstop Khung sườn: resin rod Màu sắc: như hình

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE X2 - 2M

STUNT KITE X2 - 2M

850.000₫

STUNT KITE - X2 2M Code: ST-131 Kích thước: 200 *92cm Chất liệu vải: 40d Nylon- ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT DIAMOND RAINBOW (Block 4 con)

STUNT DIAMOND RAINBOW (Block 4 con)

800.000₫

STUNT DIAMOND RAINBOW Code: ST-130 Kích thước: 95 *97cm + đuôi 10m Chất liệu vải: ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - WIF 1.8M

STUNT KITE - WIF 1.8M

600.000₫

STUNT KITE - WIF 1.8M Code: ST-128 Kích thước: 180 *85cm Chất liệu vải: Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - FIRE 1.6M

STUNT KITE - FIRE 1.6M

350.000₫

STUNT KITE - FIRE 1.6M Code: ST-127 Kích thước: 160 *75cm Chất liệu vải: Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - AURORA 1M6

STUNT KITE - AURORA 1M6

350.000₫

STUNT KITE - AURORA 1M6 Code: ST-124 Kích thước: 160 *70cm Chất liệu vải: Polyester...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - OLYMPIC 1M8

STUNT KITE - OLYMPIC 1M8

350.000₫

STUNT KITE - OLYMPIC 1M8 Code: ST-123 Kích thước: 180 *82cm Chất liệu vải: Polyester...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - SWIFT 1.8M

STUNT KITE - SWIFT 1.8M

600.000₫

650.000₫

STUNT KITE - SWIFT 1m8 Code: ST-122 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - RAINBOW 2.2M

STUNT KITE - RAINBOW 2.2M

1.000.000₫

STUNT KITE - RAINBOW 2.2M Code: ST-210 Kích thước: 220 *73cm Chất liệu vải: Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - TRAPEZE 2.4M

STUNT KITE - TRAPEZE 2.4M

950.000₫

STUNT KITE - TRAPEZE 2.4M Code: ST-209 Kích thước: 240 *90cm Chất liệu vải: Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - TATTOO 2.7M

STUNT KITE - TATTOO 2.7M

1.900.000₫

STUNT KITE - TATTOO 2.7M Code: ST-208 Kích thước: 270 *85cm Chất liệu vải: Imported Hi- ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - SWORD 2.4M

STUNT KITE - SWORD 2.4M

1.050.000₫

1.100.000₫

STUNT KITE - SWORD 2.4M Code: ST-211 Kích thước: 240 *82cm Chất liệu vải: Hi - ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - NINJA

STUNT KITE - NINJA

600.000₫

650.000₫

STUNT KITE NINJA 1.8m Code: ST-110 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - CORO 1M8

STUNT KITE - CORO 1M8

650.000₫

STUNT KITE CORO 1.8m Code: ST-121 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - SPEED 1m35

STUNT KITE - SPEED 1m35

250.000₫

STUNT KITE - SPEED 1m35 Code: ST-109 Kích thước: 135 *60cm Chất liệu vải: Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - REPSOL 2.4M

STUNT KITE - REPSOL 2.4M

1.200.000₫

1.400.000₫

STUNT KITE - REPSOL 2.4M Code: ST-204 Kích thước: 240 *83cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - WHIRL 1.8M

STUNT KITE - WHIRL 1.8M

650.000₫

STUNT KITE - WHIRL 1.8M Code: ST-120 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - MITT 1m8

STUNT KITE - MITT 1m8

650.000₫

STUNT KITE - MITT 1m8 Code: ST-108 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE CORO 2m2

STUNT KITE CORO 2m2

1.000.000₫

STUNT CORO 2m2 Code: ST-206 Kích thước: 220 *80cm Chất liệu vải: Hi - Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE GUN 1.8m

STUNT KITE GUN 1.8m

700.000₫

STUNT KITE GUN 1.8m Code: ST-107 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT PRIMAS 1m6

STUNT PRIMAS 1m6

380.000₫

400.000₫

STUNT PRIMAS 1m6 Code: ST-101 Kích thước: 160 *70cm Chất liệu vải: Polyester ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT FOCUS 2m1

STUNT FOCUS 2m1

400.000₫

STUNT FOCUS 2m1 Code: ST-201 Kích thước: 210 *90cm Chất liệu vải: Polyester ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT FIRE FOX 3m3

STUNT FIRE FOX 3m3

2.700.000₫

STUNT FIRE FOX 3m3 Code: ST-301 Kích thước: 330 *110cm Chất liệu vải: 40-D Hi- Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT IMPERIAL 3m3

STUNT IMPERIAL 3m3

2.700.000₫

STUNT IMPERIAL 3m3 Code: ST-302 Kích thước: 330 *110cm Chất liệu vải: 40-D Hi- Ripstop Nylon...

Thêm vào giỏ hàng